Herhangi bir duyurumuz bulunmamaktadır.   Kurum İçi Görevde Yükselme  

 

Anasayfa | Haber Ara | Foto Galeri | Videolar | Anketler | Sinop Hakkında | Meclis Gündemleri | İhale İlanları | E - Belediye | Kent Bilgi Sistemi |

BAŞKAN ERGÜL 'DEN

BUGÜNLER

 

SU ANALİZ

DERGİ ÇALIŞMALARIMIZ

SOSYAL AĞLAR

KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Yeni Sayfa 1

                                                                      SİNOP BELEDİYESİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

 

AMAÇ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanunu) 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. KVK Kanunu, kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin Anayasa tarafından da korunan özel hayatın gizliliği de dahil olmak üzere gerçek kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek için düzenlenmektedir.

Bu politikanın amacı, Sinop Belediyesi’nin ilgili kişilere ait kişisel verilerin KVK Kanununa uyumlu bir şekilde işlenmesini ve korunmasını sağlamak için yönetim talimatları, prosedür şartları ve teknik bir politika oluşturmaktır.

TANIMLAR

*Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiye,

*İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

*Kişisel verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

*Anonim hale getirme: Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini,

KAPSAM

Bu politikanın kapsamında, Sinop Belediyesi’nin ağına erişen üçüncü kişiler de dâhil olmak üzere Sinop Belediyesi’nin ihale yolu ile iş/hizmet aldığı şirketlerdeki çalışanlar bulunmaktadır. Politika, Sinop Belediyesi’nin sahibi olduğu ya da Sinop Belediyesi tarafından yönetilen, tüm kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik yürütülen faaliyetlerde uygulanmaktadır.

Bu politika, KVK Kanunu ve diğer kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına ilişkin mevzuata dayalı olarak ele alınmış ve hazırlanmıştır.

Sinop Belediyesi, tüm çalışanlarının katılımı ve desteğini istemektedir. Bünyesindeki tüm çalışanlara, Kurum varlıklarını uygun şekilde korumalarını sağlamak için yeterli eğitimler sağlanacaktır.

Bu politika, Sinop Belediyesi’nin bünyesinde bulunan herkesin bilmesinin ve sürekli olarak uymasının beklendiği temel kontrol tedbirlerini tanımlamaktadır.

HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER

KVK Kanunu uyarınca Sinop Belediyesi’nin kişisel verilerin korunması ve işlenmesi kapsamında hukuki yükümlülükleri bulunmaktadır. Söz konusu yükümlülükler şu şekilde sıralanmaktadır.

Aydınlatma yükümlülüğü

Sinop Belediyesi, kişisel verilerin toplanması sırasında, ilgili kişiyi aydınlatmak ve bu kapsamda ilgili kişiye aşağıdaki hususlarda bilgi vermekle yükümlüdür:

 

* Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

* İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

* Kişisel verileri toplanmanın hukuki sebebi,

* İlgili kişinin hakları.

 

KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI

Kişisel veriler

KVK Kanunu kişisel verileri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlamaktadır. Bu bağlamda, kişinin verilerinin belli veya belirlenebilir olması (bir başka bilgi ile bir araya getirildiğinde kişiye ulaşılması) gerekmektedir. Bir kişinin adı, soyadı, doğum tarihi ve yeri, kimlik, sosyal güvenlik numarası, telefon numarası, adresi, görüntüleri, ödeme bilgileri, sağlık bilgileri ve benzeri bilgiler kişisel veri tanımına girmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması’nın konusu verisi işlenen gerçek kişiler olup, tüzel kişiler kapsam dışında bırakılmıştır. Bu nedenle, bir tüzel kişinin sicil numarası, ticaret unvanı ve sicil bilgileri gibi içerisinde gerçek kişiye ait bilgi içermeyen bilgiler, KVK Kanunu gereği kişisel veri olarak korunmamaktadır.

Özel nitelikli kişisel veriler

Özel nitelikli kişisel veriler;  öğrenildiği takdirde ilgili kişinin mağdur olmasına veya ayrımcılığa maruz kalmasına neden olabilecek nitelikteki bilgiler olup; KVK Kanunu 6. maddesinin 1. fıkrasında şu şekilde sayılmaktadır: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,

Özel nitelikli kişisel verilerin kanunda açıkça yetki verilen durumlar dışında ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

Bu kapsamda; Kurumumuz tarafından bu tür kişisel veriler Kanun gereği işlenmesi gereken durumlar dışında işlenmez veya ilgilinin açıkça rızası alınarak KVK Kanunu 6. maddesi uyarınca belirtilen şartlara uygun olarak işlenir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ POLİTİKASI

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin uyulacak ilkeler

Toplanan tüm kişisel veriler, KVK Kanunu 4. maddesinde sayılan ilkelere uygun ve 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar ile uyumlu bir şekilde işlenmelidir. Kurumumuz, KVK Kanunu 4. maddesi uyarınca; kişisel verilerin işlenmesi konusunda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar güderek, amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü biçimde kişisel verileri işlemekle sorumludur.

Bu demektir ki;

*  Sinop Belediyesi kişisel verileri yürütmekte olduğu faaliyetlere bağlı olarak işlemelidir.

* Sinop Belediyesi kişisel verileri gerekli olduğu ölçüde işlemelidir. Bu kapsamda orantılık ilkesi dikkate alınmalıdır ve kişisel veriler amacın gerektirdiği dışında kullanılmamalıdır. Ayrıca amaca ulaşmayı sağlayacak ölçü aşılarak ihtiyaç olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılmalıdır.

 

Sinop Belediyesi kişisel verileri işleme amaçları

Sinop Belediyesi kişisel verileri KVK Kanunu 5 ve 6. maddeleri ile uyumlu olarak bu ve benzeri amaçlar için işlemektedir:

Kurumumuz hizmetlerinin sunulabilmesi, bu konuda talep ettiğiniz/edeceğiniz hizmetlere ilişkin iletişim kurulabilmesi gibi amaçlarla belediyecilik faaliyetleri ile ilişkili olarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI POLİTİKASI

Yurt içinde kişisel verilerin aktarımı:

Sinop Belediyesi, kişisel verilerin aktarılması konusunda KVK Kanununda öngörülen ve KVK Kurulu tarafından alınan karar ve düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmekle yükümlüdür. Sinop Belediyesi tarafından ilgililere ait kişisel veriler ve özel nitelikli veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere aktarılamaz. Şu kadar ki, KVK Kanunu ve diğer Kanunların zorunlu kıldığı durumlarda ilgilinin açık rızası olmadan da veriler mevzuatta öngörülen şekilde ve sınırlarla bağlı olarak yetkili kılınan idari veya adli kurum veya kuruluşa aktarılabilir. Ayrıca, KVK Kanunu’nun 8. maddesinde öngörülen şekilde 5. maddenin 2. fırkasında (örn: bir sözleşmenin kurulması veya ifası için zorunlu olması ya da hukuki bir yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi gibi) veya özel nitelikli kişisel veriler için 6. maddenin 3. fıkrasında öngörülen durumlarda ilgilinin rızası olmaksızın da aktarılabilir. Sinop Belediyesi, kişisel verileri Kanunda öngörülen şartlara uygun olarak ve gerekli tüm güvenlik önlemlerini alarak Türkiye’de bulunan üçüncü kişilere aktarabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Sinop Belediyesi’nin veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri

KVK Kanunu’nun 12. maddesi uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Sinop Belediyesi veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri şu şekildedir:

*Kişisel verilerin; o hukuka aykırı işlenmesini önlemek, o hukuka aykırı erişimi önlemek, o muhafazasını sağlamak, için her türlü teknik ve idari tedbir almak,

* Kuruluşu içinde gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak,

* Kendisi adına kişisel verileri işleyen kişilerin veya organlarında görev alan yetkililerin görevlerinden ayrılsalar dahi, görevleri sırasında öğrendikleri kişisel verileri kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamaması ve işleme amacı dışında kullanmaması için gerekli önlemleri alır,

* İşlenen kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkaları tarafından ele geçirilmesi halinde ilgilisine ve Kurul’a bildirmektir.

 

Sinop Belediyesi’nin veri güvenliğine ilişkin aldığı tedbirler

Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirilmesi açısından ve güvenliğin risk teşkil ettiği durumlarda hızlı bir şekilde hareket edilmesi adına, aşağıda sıralanmış olan tedbirleri alır:

 Kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınan teknik ve idari tedbirler.

Kişisel verinin işlenmesi, aktarılması ve muhafaza edilmesine ilişkin ilgili bölümlerde alınması gereken teknik ve idari tedbirler sayılmıştır. Kurum bu tedbirleri eksiksiz olarak almak ve hukuka aykırı erişimi engellemekle yükümlü olduğu halde; yine de üçüncü kişilerin kişisel verilere hukuka aykırı erişimi söz konusu olmuş ise; kişisel verilerin korunmasına ilişkin ilgili mevzuata ve Kurul kararlarına uygun şekilde ilgililerin zarar görmemesi için teknik ve idari tüm tedbirleri alır.

Kişisel verilerin korunması konusunda alınan tedbirler ve bunların denetimi.

Kurum bünyesinde kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerinin KVK Kanunu ve ilgili mevzuata uygun şekilde oluşturulduğu ve kullanıldığı periyodik olarak takip edilerek denetlenir ve bu konuda yetkili kılınan kişi veya kurula raporlama yapılır.

Kişisel verilerin yetkisiz bir şekilde ifşası durumunda alınacak tedbirler.

Kurum, kişisel verilerin yetkisiz bir şekilde ifşasının engellenmesine yönelik tedbirler almakla ve buna ilişkin iç politika oluşturmakla yükümlüdür. Buna ek olarak, söz konusu durumlarda kurum, veri sorumlusu olarak, kişisel verileri yetkisiz bir şekilde ifşa edilen kişileri ve KVK Kurulunu bilgilendirmekle yükümlüdür.

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel verilere erişim hakkı

İlgili kişilerin bir ücrete tabi olmadan kişisel verilerine erişim hakkı bulunmaktadır. Bu nedenle Kurum ilgili kişiye;

* Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme;

* Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;

* Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

*Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme isteğinde bulunma hakkı.

Kişisel verilerini değiştirme veya sildirme ve anonim hale getirme;

İlgili kişilerin bir ücrete tabi olmadan kişisel verilerini değiştirme veya sildirme hakkı bulunmaktadır.   Bu kapsamda;

*Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;

*Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

*Yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

*İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme.

Kent Linkleri
Kent Linkleri Kurumsal Bilgi Hizmetleri Faaliyet Bilgileri
Sinop Valiliği Kamu Hizmet Standartları Tabloları Meclis Gündemi Faaliyet Raporları
İlçe Belediyeler Hizmet Envanteri Bilgi Edinme  
 

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Otobüs Rayiç Değerleri  
     

 

sinop esnaf rehberi sinop firmalar
Copyright © 2012 Sinop Belediyesi Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü ®

(+90) 368 261 18 44 | info@sinop.bel.tr

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi